3 581 779,79 PLN

Wartość projektu

2 850 860,63 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego
Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Beneficjent

Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Kodniu
Ul. Rynek 1, 21-509 Kodeń

Tytuł Projektu

„Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego – gotyckiego kościoła   Świętego Ducha i kościoła św. Anny w Kodniu”

Cel projektu

Projekt „Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego – gotyckiego kościoła Świętego Ducha i kościoła św. Anny w Kodniu” służy nie tylko zachowaniu dziedzictwa pogranicza ale przede wszystkim przekazanie go, bez uszczerbku, następnym pokoleniom. Projekt obejmuje renesansowy kościół parafialny pw. św. Anny, wybudowany w latach 1629 – 1635, staraniem fundacji Mikołaja Sapiehy, a  rozbudowany w XVIII w. z niezwykle bogatą dekoracją sztukateryjną, Kościół Świętego Ducha, który jest jedną z pozostałości po zamku Sapiehów. Ta gotycka świątynia pochodzi z połowy XVI wieku. Została ufundowana przez Pawła Sapiehę i była pierwotnie kaplicą zamkową dla dworu, później cerkwią unicką a następnie kościołem katolickim oraz odrestaurowanie obiektów dziedzictwa kulturowego w miejscach dziedzictwa naturalnego.

Realizacja projektu umożliwi podwyższenie poziomu ochrony i stanu zachowania cennej zabytkowej infrastruktury dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie dostępności do zabytkowej infrastruktury wielokulturowego dziedzictwa regionu dla turystów i innych użytkowników.

Interesariusze

Interesariuszami Projektu są:

– mieszkańcy gminy Kodeń/parafianie,
– mieszkańcy powiatu bialskiego,
– turyści,
– podmioty gospodarcze działające w sferze kultury i turystyki,
– władze lokalne.

Produkt

Produktami realizowanego Projektu są
Prace restauratorskie

Prace restauratorskie

Remont więźby i wymiana dachu. Kościół Świętego Ducha.
Odwodnienie powierzchniowe. Kościół Świętego Ducha.
Przystosowanie nowych powierzchni na ekspozycję. Kościół św. Anny.
Prace konserwatorskie

Prace konserwatorskie

Konserwacja ceglanej elewacji. Kościół Świętego Ducha.
Konserwacja kamiennego portalu, metalowych drzwi oraz odsłonięcie i konserwacja fragmentu pierwotnej posadzki. Kościół Świętego Ducha.
Konserwacja kopuły, ścian i sklepień kaplic transeptowych. Kościół św. Anny.
System zabezpieczenia wizyjnego

System zabezpieczenia wizyjnego

Zakup i montaż systemu zabezpieczenia wizyjnego na potrzeby monitoringu i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego
Kościół Świętego Ducha – 1 szt.
Kościół św. Anny – 1 szt.
Modernizacja oświetlenia

Modernizacja oświetlenia

Modernizacja oświetlenia (wymiana oświetlenia na LED)
Kościół Świętego Ducha.
Kościół św. Anny.
Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu

Remont ścieżek dla pieszych w obszarze Kalwarii
Remont ścieżek dla pieszych w obszarze Kościoła Świętego Ducha
Zakup wyposażenia

Zakup wyposażenia

Do wykonania ekspozycji w kościele Świętego Ducha.
Na potrzeby programu kulturowego i do wykonania ekspozycji w kościele Św. Anny.

Produkty

– 2 odrestaurowane instytucje paramuzealne
– 2 odrestaurowane z. nieruchome, przystosowane do osób z niepełnosprawnościami w miejscach dziedzictwa naturalnego

Cele produktu

– zwiększenie liczby odrestaurowanych obiektów Dziedzictwa Kulturowego kościół św. Anny i Świętego Ducha z otoczeniem,
– zwiększenie liczby odrestaurowanych instytucji paramuzealnych,
– zwiększenie liczby obiektów Dziedzictwa Kulturowego dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
– zwiększenie liczby odrestaurowanych obiektów Dziedzictwa Kulturowego w miejscach dziedzictwa naturalnego

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest wyższy poziom ochrony i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego w gminie Kodeń do 2018 r.
Zwiększona liczba odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego (w tym w miejscach dziedzictwa naturalnego i dostosowanie ich do osób z niepełnosprawnościami)/obiektów zasobów kultury i instytucji paramuzealnych to realne możliwości zwiększenia liczby odwiedzin odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego/obiektów zasobów kultury i zwiększenia zatrudnienia (obsługa wygenerowanego ruchu i nowe możliwości pracy dzięki nowym funkcjom obiektów dziedzictwa kulturowego/zasobów kult.).
Realizacja celów projektu umożliwi podwyższenie poziomu ochrony i stanu zachowania cennej zabytkowej infrastruktury dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie dostępności do zabytkowej infrastruktury wielokulturowego dziedzictwa regionu dla turystów i innych użytkowników.

2 szt.

Wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego

2 szt.

Obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

2 szt.

Wspartych instytucji paramuzelanych

2 szt.

Zabytków nieruchomych objętych wsparciem

Wskaźniki

– wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 17619,00 odwiedziny/rok
– liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury 181519 os./rok;
– wzrost zatrudnienia we wspieranym podmiocie – 1 osoba

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
ul. Stefczyka 3b,
20-151 Lublin

Punkt Informacyjny

0  800 888 776 (Bezpłatna infolinia), 81 44 16 750

rpo@lubelskie.pl drr@lubelskie.pl

www.rpo.lubelskie.pl

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Graniczna 4
20-010 Lublin

www.lawp.eu
www.lawp.lubelskie.pl